Ochel در سال 1968 با هدف تولید ابزار دقیق از جنس های Full Solide Carbide ، PCD / CBN tipped ، solid carbide fitted و HSS-E تاسیس شده است و تا کنون به یکی از قدرتمند ترین سازندگان ابزار های چرخشی solide carbide استاندارد و مخصوص مطابق با تقشه های ارسالی تبدیل شده است.
OCHEL کیفیت عالی، زمان تحویل کوتاه ، انعطاف پذیری اندازه و قیمت های رقابتی با توجه به افزایش چالش های ناشی از اهمیت پیشگام بودن در بازار می باشد ، همسو کرده است.